Komplexní příklad na účetnictví ve Flexibee – 10. Stroj na finanční leasing

Pořízení CNC soustruhu na finanční leasing v celkové hodnotě 201 012 bez DPH s akontací (nultá splátka) 50 000 bez DPH. Doba nájmu potrvá 54 měsíců. Poté bude moci být soustruh převeden do vlastnictví. Další údaje:

IČ: 28683927, PEDDY Group s.r.o., číslo smlouvy 031220172, soustruh patří do 2. odpisové skupiny (Kovoobráběcí a ostatní obráběcí stroje, 28.4. CZ-CPA), datum uzavření smlouvy 3.12.2017, datum zařazení do užívání 3.12.2017, datum ukončení 2.6.2022, splatnost splátek je 15. den v každém měsíci, výše splátky je 2 778 CZK bez DPH na měsíc v DPH sazbě 21 %, daňové náklady jsou započteny od počátku neúplného měsíce a uplatňujeme 100% nákladů na podnikání.

Vyplníme minimum, abychom mohli generovat splátkový kalendář.

Účty a počet splátek.

Nyní spustíme generátor splátkového kalendáře.

U prvních dvou částí průvodce (mimořádná splátka, finanční činnost) zadáme nulu do počtu splátek, protože se nás netýká.

Nultá splátka (akontace).

Běžné splátky.

Poslední částka se neliší od běžných, ale mohl jsem zadat kulatých 201 000 CZK a pak by počet běžných splátek byl 53 a poslední by byla s DPH o 12 nižší. Typ dokladů dáme ostatní závazky.

Vytvořil se splátkový kalendář se závazky

a daňovými náklady.

V ostatních závazcích se vygenerovali příslušné doklady pro rok 2017.

Finanční leasing – daně

Finanční leasing je právní vztah mezi nájemcem a pronajímatelem, kdy po skončení pronájmu přechází majetek do vlastnictví nájemce. Při splnění podmínek uvedených v § 24 odst. 4 ZDP jsou splátky daňovým výdajem, u nerovnoměrných splátek (akontace, 1. splátka) je daňovým výdajem její poměrná část. Právo na odpočet DPH si může nájemce uplatňovat po jednotlivých splátkách. Obecné podmínky finančního leasingu jsou uvedeny v § 21d ZDP jako například minimální doba leasingu a předčasné ukončení. Minimální doba pro finanční leasing pro 2. odpisovou skupinu je 5 let (doba odpisování podle ZDP) mínus 6 měsíců.

Při uplatnění daně z přidané hodnoty u finančního leasingu rozlišujeme dva případy:

  1. Finanční leasing, u kterého se nájemce ve smlouvě zavazuje předmět nájmu odkoupit, kdy se postupuje jako při dodání zboží nebo převodu nemovitosti. Pronajímateli v tomto případě vzniká povinnost přiznat a zaplatit daň ve zdaňovacím období, ve kterém předá předmět nájmu k užívání nájemci (dochází k dodání zboží), přičemž ve stejném zdaňovacím období vzniká nájemci při pořízení zboží nárok na odpočet daně.

  2. Finanční leasing, u kterého je nájemce podle smlouvy pouze oprávněn předmět nájmu odkoupit nebo tato smlouva odkoupení předmětu nájmu vůbec neřeší, kdy se postupuje jako při poskytnutí služby s následným dodáním zboží nebo převodem nemovitosti. Po dobu nájmu se jednotlivé leasingové splátky posuzují jako dílčí zdanitelná plnění, u kterých vzniká pronajímateli povinnost přiznat a zaplatit daň a nájemci nárok na odpočet daně podle dne uskutečnění zdanitelného plnění stanoveného u jednotlivých splátek (den uskutečnění zdanitelného plnění je u jednotlivých leasingových splátek obvykle uveden ve splátkovém kalendáři, který u tohoto případu finančního leasingu plní funkci daňového dokladu).

V našem případě není povinnost stroj odkoupit.

Nahrazení finančního leasingu úvěrováním

Kvůli změně v daňové oblasti leasingu, kdy došlo k prodloužení doby leasingového odepisování, se v praxi finanční leasing nahrazuje úvěrováním. Takto pořízený majetek je možné odepisovat ihned po zakoupení.

Budu rád za každou konstruktivní poznámku či připomínku do komentářů pod příspěvkem nebo mě přímo kontaktujte

Facebook Comments

Napište komentář.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.