Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 03. Výdaje spojené se zahájením činnosti a čísla bankovních účtů

Výdaje spojené se zahájením činnosti

Máme dva výdaje uskutečněné před zahájením činnosti. Poplatek za vydání živnostenského oprávnění.

Konzultační služby související se zahájením živnosti. Účto ABC s.r.o.

 

Zřizovací výdaje jsou výdaje, které jsme vynaložili před zahájením podnikání. Jsou to výdaje spojené se zahájením naší výdělečné činnosti, které jsme zaplatili v roce, kdy jsme s činností začali i v roce předcházejícím. V každém případě však musí jít o výdaje daňově uznatelné. Většinou se jedná o výdaje na pořízení zásob a jiné nezbytně vynaložené výdaje spojené se zahájením činnosti (např. poplatek za živnostenské oprávnění a podobně). Zřizovací výdaje uplatníme v prvním roce podnikání tak, že je zaevidujeme do daňové evidence (nepeněžní deník – výdaje snižující výsledek hospodaření, výdajový pokladní doklad) nebo až do daňového přiznání do přílohy 1 na řádek 106. Pokud uplatňujeme paušální výdaje procentem z příjmů, zřizovací výdaje si uplatnit nemůžeme.

.

http://www.jakpodnikat.cz/zrizovaci-vydaje.php

V ZDP se k nákladům spojených se zahájením činnosti píše toto: „U poplatníka s příjmy podle § 7 a 9 se přihlédne i k zásobám pořízeným v kalendářním roce předcházejícím roku, v němž zahájil činnost. Totéž platí obdobně i pro jiné nezbytně vynaložené výdaje spojené se zahájením činnosti.“

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586#p5-7

 

Zaúčtujeme do nepeněžního deníku pod předkontací 9ZV§5,23 (Výdaje snižující základ daně – úpravy dle §5 a §23).

Čísla bankovních účtů

Pohoda kontroluje formální správnost čísel bankovních účtů a zobrazuje upozornění. Validní čísla se dají vygenerovat na http://k3a.me/mod11.php  a validní IBAN se dá vytvořit přímo v Pohodě IBAN kalkulačkou (soubor>nástroje).

mKonto – bankovní účet 670100-2207673017/6210

mKonto – devizový účet 670100-2207673033/6210

mKonto – úvěrový účet 670100-2207673025/6210

Budu rád za každou konstruktivní poznámku či připomínku do komentářů pod příspěvkem nebo mě přímo kontaktujte (ne zákaznickou podporu společnosti STORMWARE)

Facebook Comments

Napište komentář.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.